توجه

نه نه

معنوی

تمام حقوق مالکیت معنوی در این وب سایت منحصرا متعلق به Primo Taxicentrale. با توجه به استثنائات تعیین شده در قانون کپی رایت 1912 یا به موجب آن، هیچ چیز در این وب سایت ممکن است بدون رضایت کتبی قبلی Primo Taxicentrale تکثیر یا منتشر شود.

ثبت نام بازدید کنندگان

داده های عمومی بازدید کنندگان از وب سایت Primo Taxicentrale نگهداری می شود، مانند اطلاعات مربوط به تعداد بار بازدید از یک صفحه. هدف از این کار بهینه سازی طراحی وب سایت Primo Taxicentrale است.

حریم خصوصی

Primo Taxicentrale احترام به حریم خصوصی شما و رفتار اطلاعات شخصی ارائه شده توسط شما محرمانه. هنگامی که از فرمی در این وب سایت برای درخواست اطلاعات استفاده می کنید، Primo Taxicentrale داده های شما را در یک سیستم اطلاعاتی ثبت می کند. بر این اساس، سوال شما پردازش خواهد شد. داده های ارائه شده توسط شما در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت.

مسئولیت

این وب سایت با دقت زیادی ایجاد شده است. با این وجود، این احتمال وجود دارد که اطلاعات خاصی منسوخ شده باشند یا دیگر در طول زمان درست ن باشند. بنابراین Primo Taxicentrale مسئول عواقب فعالیت های انجام شده بر اساس این وب سایت نیست.